Zažij léto

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Pro nákup zboží a služeb uvedených na www.zazijleto.cz a www.zazijzimu.cz, jejichž provozovatelem je Zážitky na pořád s.r.o.
se sídlem: náměstí Emy Destinové 109/18, 360 01, Karlovy Vary – Drahovice
Identifikační číslo osoby: 07353804 (dále jen „Prodávající“ nebo jen „Pronajímatel“)

Základní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zboží a poskytování služeb Prodávajícím jeho zákazníkům (dále jen „Kupující“ nebo „Nájemce“).
 • Vztahy mezi Kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní nebo nájemní smlouvy (dále jen „Smlouva“). Pro případ nesouladu textu těchto podmínek s textem konkrétní písemné Smlouvy, má přednost text konkrétní smlouvy, Po uzavření smlouvy pozbývají platnosti všechno předchozího ujednání, týkající se předmětu této Smlouvy, která v ní nejsou výslovně obsažena.
 • Učiněním návrhu smlouvy – objednávkou vyjadřuje Kupující (Nájemce) svůj souhlas s těmito Všeobecnými Obchodními Podmínkami, neuvede-li návrh Smlouvy výslovně jinak.

 

Poskytování služeb – obchodní dispozice

 • Jednotlivé Smlouvy na pronájem vybavení (dále jen „Pronájem“) včetně zaučení (dále jen „Kurzy“) se uzavírají na základě písemných (např. E-mail) nebo ústních (i telefonických) objednávej nájemce. Objednávka se stává návrhem Smlouvy, pokud obsahuje jméno a příjmení, bydliště, případně telefonní a emailové spojení Nájemce. Dále musí objednávka obsahovat jednoznačný popis předmětu smlouvy – tj. specifikace pronajímaného vybavení a objednávaného Kurzu, požadovaný termín poskytnutí Pronájmu a Kurzu a cenu Pronájmu a Kurzu v souladu s aktuálním ceníkem umístěným na www.zazijleto.cz a www.zazijzimu.cz, popř. další důležité vymezení Pronájmu nebo Kurzu.  Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem doručení jejího bezvadného návrhu (viz předchozí odstavec) Pronajímateli, Nesdělí-li Pronajímatel Nájemci do pěti pracovních dnů, že návrh Smlouvy neakceptuje.
 • Prodávající se zavazuje poskytnout v rámci Pronájmu a Kurzu Nájemci vybavení a základní teoretické i praktické zaučení v rozsahu Smlouvy. Pronajímatel se zavazuje přistupovat při poskytování Pronájmu a Kurzu s odbornou péčí a s ohledem na bezpečnost Nájemce i třetích osob-
 • Pronajímatel si vymezuje právo změny cen uvedených v ceníku (na www.zazijleto.cz a www.zazijzimu.cz) v případě změny své obchodní politiky, změny peněžních kurzů, výrazného růstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek obchodních partnerů Pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje cenu Pronájmu a Kurzu, rozdílnou od ceny uvedené na www.zazijleto.cz a www.zazijzimu.cz v okamžiku objednávky, sdělit Nájemci písemně ve lhůtě pěti pracovních dnů od data dojití návrhu na uzavření Smlouvy. Pokud Nájemce s takovou cenou nesouhlasí, je povinen oznámit to Pronajímateli ve lhůte pěti pracovních dnů od obdržení vyrozumění Pronajímatele a k uzavření Smlouvy nedojde.
 • Cena Pronájmu a Kurzu je splatná předem a to bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele č. ú. 1130726007/2700, hotově v pokladně Pronajímatele, nejpozději však při započetí Pronájmu a Kurzu. Nájemce prohlašuje, že jeho zdravotní stav je dobrý a že byl seznámen se všemi potencionálními riziky spojenými s Pronájmem a Kurzem. Nájemce se zavazuje absolvovat Kurz i aktivity spojené s Pronájmem výhradně na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost. Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené Nájemci na jeho zdraví či majetku při Pronájmu a Kurzu. Pronajímatel rovněž neodpovídá za škody způsobené Nájemcem třetím osobám na jejich zdravý či majetku.
 • Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli všechny skody, které Pronajímateli pro poskytování Pronájmu a Kurzu zbůsobí na vybavení.
 • Pronajímatel se nezavazuje pro Nájemce sjednat jakékoliv pojištění.
 • Pronajímatel se zavazuje v případě nepříznivých povětrnostních podmínek poskytnout Nájemci, který se účastní Kurzu, jiný náhradní program, jako jsou teoretický výuka, jiné sportovní aktivity, kulturní vyžití apod. Výskyt nepříznivých povětrnostních podmínek nezakládá nárok Nájemce na vrácení ceny Pronájmu a Kurzu.
 • Nájemce má právo od Smlouvy kdykoliv až do započetí Pronájmu a Kurzu odstoupit, a to písemným sdělením zaslaným na adresu Pronajímatele uvedenou v záhlaví těchto Všeobecných obchodních podmínek. Pronajímatel se v takovém případě zavazuje Nájemci poskytnout na Pronájem a Kurz následující stornovací podmínky. Stornování v době do 60 dnů před zahájením – stornovací poplatek 10% ze zaplacené ceny, do 30 dnů před zahájením – stornovací poplatek 50% ze zaplacené ceny, do 10 dnů před zahájením – 75% ze zaplacené ceny a v době do vlastního zahájení – 100% ze zaplacené ceny. Pro vyčíslení storno poplatku je rozhodné datum doručení písemného odstoupení Pronajímatele. V případě stornování se Pronajímatel zavazuje Nájemci převést cenu Pronájmu a Kurzu poníženou o stornovací poplatek ve lhůtě do 15 pracovních dnů na účet Nájemce.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoliv až do započetí Pronájmu a Kurzu odstoupit od Smlouvy při nedostatečném počtu účastníků a při okolnostech vylučujících odpovědnost Pronajímatele, jako jsou např. živelní události apod. V takovém případě se Pronajímatel zavazuje poskytnout Nájemci náhradní termín, popř. nesouhlasí-li Nájemce s jiným termínem, vrátit Nájemci již zaplacenou cenu Pronájmu a Kurzu v plné výši, a to ve lhůtě do 15 dní od písemného oznámení Pronajímatele o odstoupení od smlouvy Nájemci, na účet Nájemce, jehož číslo se Nájemce zavazuje dodat s úředně ověřeným podpisem, popř. Nájemci takovou cenu vyplatit v hotovosti nebo zaslat poštovní poukázku na jeho adresu.
 • Nájemce uděluje Pronajímateli souhlas s pořizováním fotografické a filmové dokumentace z průběhu Pronájmu a Kurzu a s jejím používáním pro marketingové a propagační účely Pronajímatele a spolupracujících subjektů

 Tábory

 • Dítě bude vydáno pouze zákonnému zástupci.
 • Na táboře zakazujeme používání mobilních telefonů, digitálních přehrávačů a dalších obdobných zařízení. Za jejich ztrátu neručíme.
 • Dále je zakázáno do objektu tohoto tábora vnášet jakoukoliv zábavnou pyrotechniku a veškeré předměty a zařízení, které by mohly způsobit jejich používáním újmu na zdraví či životě.
 • Za veškeré cennosti jako např. řetízky, prstýnky, náušnice, náramky, popř. jiné šperky či peníze se neručí, neboť jejich nošení na tomto táboře se nedoporučuje.
 • V případě zjištění porušení jakékoliv z těchto uvedených podmínek, může být dítě vykázáno z tábora bez nároku na vrácení jakékoliv peněžní částky. Dítě může být též z tábora vykázáno bez nároku na vrácení jakékoliv peněžní částky
  v případě, že bude svým chováním a jednáním ohrožovat mravní výchovu dalších účastníků tábora (kouření, vulgární jednání, požívání alkoholických nápojů, či jiných návykových látek, šikana, atd.). Odvoz dítěte ve všech těchto případech zajistí jeho zákonní zástupci na své vlastní náklady.
 • Nedoporučujeme v průběhu konání tábora dítě osobně navštěvovat, neboť je tím blokován přirozený proces adaptace dítěte na nové prostředí (stýskání, smutek atd.).
 • Rodiče, kteří se budou chtít zeptat na své děti, mají možnost každý den v době od 18:00 do 20:00 hod. učinit tento dotaz na telefonním čísle: 728 610 025. (platí pro tábor s ubytováním)
 • Vedení tábora si vyhrazuje právo určit v jakém pokoji/chatce a s kým bude dítě ubytováno. (platí pro tábor s ubytováním)
 • Pozdní úhrada doplatku ceny za účast dítěte na táboře může být důvodem k propadnutí již zaplacené zálohy a k vyřazení přihlášeného dítěte z tábora.
 • Storno poplatky:
  a) Záloha, která byla zaplacena při podání přihlášky dítěte na tábor, se
  vrací pouze v případě, že plátce této částky zajistí za toto dítě náhradu.
  b) Doplatek úhrady za účast dítěte na táboře se vrací pouze v případě, že plátce
  této částky zajistí za toto dítě náhradu. V případě, že se zákonný zástupce dítěte rozhodne z jakéhokoliv důvodu zrušit účast dítěte na táboře, nemá nárok na vrácení jakékoliv peněžní částky. V případě, že by tato účast byla zrušena z důvodu onemocnění či úrazu dítěte a tato skutečnost byla vedení tábora řádně doložena (lékařské potvrzení), bude vrácena částka ve výši 80% celkové ceny na tomto táboře.
  c) V případě, pokud zákonný zástupce z jakéhokoliv důvodu zruší účast svého dítěte na táboře v době jeho pobytu, nemá nárok na vrácení jakékoliv peněžní částky.
  V případě, že by došlo k onemocnění či úrazu dítěte na táboře a z tohoto
  důvodu zde byl jeho pobyt ukončen, bude zákonným zástupcům vrácena adekvátní část z doplatku úhrady za účast dítěte na tomto táboře.
 • Odesláním přihlášky rodiče výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby se jejich na této přihlášce uvedené nezletilé dítě zúčastňovalo výuky lyžování, snowboardingu, lanových překážek, lezení a všech ostatních činností souvisejících s programem a provozem tábora. Výslovně berou na vědomí možné riziko vzniku úrazu. Z těchto důvodů požaduje provozovatel tábora pojištění přihlášených nezletilých dětí. Rodiče nezletilých dětí tímto berou na vědomí, že na dobu pobytu jejich dětí na táboře uzavřou pro ně krátkodobé úrazové pojištění. V případě, že by toto neučinili, zavazují se, že nahradí provozovateli tábora veškeré náklady, které by mu v důsledku neuzavření tohoto pojištění vznikly.
 • Zákonný zástupce dětí uděluje pořadateli souhlas s pořizováním fotografické a filmové dokumentace z průběhu tábora a s jejím používáním pro marketingové a propagační účely pořadatele a spolupracujících subjektů.

Ochrana osobních údajů

 • Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji Kupujícího tak, aby nebyly zneužity třetí osobou.
 • Kupující dává Prodávajícímu souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze Prodávajícího a s jejich následným zpracováním pro účely Prodávajícího a spolupracujících subjektů, jako jsou zasílání informací a pořádaných akcích, nabídce zboží a jiných aktivitách. Tento souhlas se poskytuje na dobu neurčitou. Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat. Prodávající se v takovém případě zavazuje osobní údaje kupujcího ze své databáze odstranit

 

Závěrečná ustanovení

 • Prodávající si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i při změně jeho obchodní politiky. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí nejméně pět pracovních dní předem, a to zveřejní na www.zazijleto.cz a www.zazijzimu.cz.
 • Ostatní ustanovení a povinnosti obou stran neobsažená v těchno Všeobecných obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Datum vyhlášení: 1.5. 2018                     Datum účinnosti: 1.5. 2018